Regulamin zajęć

Man Reading With Glasses Clip Art

  1. Raz w miesiącu uczeń może odwołać lekcję z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Wówczas odwołana lekcja przechodzi na kolejny miesiąc, lub może zostać odrobiona w innym terminie. Każda kolejna odwołana lekcja przepada.
  2. Lekcja odwołana przez ucznia w dniu zajęć przepada.
  3. Lekcje rozliczane są miesięcznie. Uczeń opłaca lekcje z góry za cały miesiąc, na początku każdego miesiąca. Po dokonaniu przelewu za lekcje, uczeń przesyła potwierdzenie przelewu na adres email gerlic@gerlic.pl
  4. Okres wypowiedzenia, rezygnacji z zajęć to minimum 2 tygodnie.