Czas przeszły Präteritum

Czas przeszły Präteritum (czas przeszły)

Czas przeszły Präteritum używany jest najczęściej w krótkich opowiadaniach, w bajkach, w baśniach itp. W czasie przeszłym Präteritum/Imperfekt, opisujemy  wydarzenia, które zaczęły się w przeszłości i w przeszłości sie zakończyły. Czas raczej nie używany zbyt często w języku potocznym. Używa się go w połączeniu z innymi czasami, aby precyzyjniej odróżnić od siebie wydarzenia czasowo.

W mowie potocznej najczęściej używanymi czasownikami w Präteritum są haben (mieć) i sein (być)

hatten – mieć w czasie przeszłym

 • ich – hatte
 • du – hattest
 • er/sie/es – hatte
 • wir – hatten
 • ihr – hattet
 • sie/ Sie – hatten

 

waren – być w czasie przeszłym

 • ich – war
 • du – warst
 • er/sie/es – war
 • wir – waren
 • ihr – wart
 • sie/ Sie – waren

Dla porównania:

Präsens – czas teraźniejszy:     Ich habe einen Hund. – Mam psa.

Präteritum – czas przeszły:      Ich hatte einen Hund. – Miałem psa.

Präsens – czas teraźniejszy:     Ich bin glücklich. – Jestem szczęśliwy.

Präteritum – czas przeszły:     Ich war glücklich. – byłem szczęśliwy.

Czas przeszły Perfekt bez przedrostka ge- .

Czas przeszły Perfekt bez przedrostka ge- .

W języku niemieckim funkcjonują czasowniki, które nie będą miały przedrostka ge– w czasie przeszłym Perfekt.

Są to czasowniki zaczynające się na be-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-

Np. bekommen, erlauben, genießen, entnehmen, missverstehen, verderben, zerbrechen,

Czasowniki, które kończą się na –ieren też nię będą miały prefixu ge- i będą kończyć się w czasie przeszłym  na –iert. Np. spazieren – spaziert, fotografieren – fotografiert, diskutieren – diskutiert.

Czasowniki rozdzielnie złożone i czas przeszły Perfekt.

Czasowniki rozdzielnie złożone i czas przeszły Perfekt.

W przypadku czasowników rozdzielnie złożonych takich jak np. aufmachen – otwierać czy zumachen – zamykać, przedrostek ge- trafia między przedrostek czasownika a podstawę czasownika. Np. aufgemacht, zugemacht.

A czym jest w ogóle jest czasownik rozdzielnie złożony? To czasownik, którego przedrostek zmienia znaczenie wyrazu. Porównując to do języka polskiego…

pić – wypić, napić, przepić. Przedrostki wyrazu pić wy-, na-, prze-, zmieniają jego znaczenie.

Porównując jeszcze konstrukcję zwykłego zdanie polskiego z niemieckim z czasownikiem rozdzielnie złożonym, wyglądałoby to tak.

Przedrostek czasownika rozdzielnie złożonego trafia w zdaniu zwykłym na koniec zdania.

Wersja konstrukcji polskiej: On przepił swój majątek.

Wersja konstrukcji niemieckiej: On pił swój majątek prze.

Przykład:

Czas teraźniejszy: Er macht das Fenster auf.

Czas przeszły Perfekt: Er hat das Fenster aufgemacht.