Zdanie pytające – pytanie

Zdania pytające/ pytania w języku niemieckim można zacząć od zaimka pytającego lub od czasownika.

Zaimki pytające:

Was? – co?

Wer? – kto?

Wie? – jak?

Wo? – gdzie?

Woher? – skąd

Wohin? – dokąd

Wann? – kiedy?

Wzór na pytanie z zaimkiem pytającym:

Zaimek pytający + czasownik + reszta zdania

Was + ist + das?

Wzór na pytanie rozpoczynające się od czasownika:

czasownik + podmiot + reszta zdania

Ist + er +  krank? – Czy on jest chory?

W-FragenZobacz jak wygląda zdanie twierdzące.

Zdania z „dass” – „że”

Jeśli wiesz na czym polega zwykłe zdanie twierdzące, czas pójść trochę dalej i nauczyć się zdań podrzędnie złożonych. Pamiętasz, że w zdaniu twierdzącym czasownik jest na  drugim miejscu.  W zdaniu podrzędnie złożonym czasownik znajduę się na końcu zdania.

Zdanie zwykłe twierdzące:

Deutsch ist super.Niemiecki jest super.

Zdanie podrzędnie złożone z „dass”:

Ich denke, dass Deutsch super ist.Myślę, że niemiecki jest super.

Słormułowania popmagające stworzyć zdanie podrzędnie złożone z „dass”:

Ich denke/finde/glaube, dass… Uważam, że…
Ich bin der Meinung, dass … Jestem zdania, że …
Es freut mich, dass … Cieszy mnie się / Cieszę się, że…
Es ist möglich, dass … Możeliwe, że…
Es ist sicher, dass … Pewne jest, że…
Es gefällt mir, dass…  Podoba mi się, że …
Es ist schade, dass …  Szkoda, że…